Schatzkammer des uralten Georgiens

5 Tages tour
2 Tag

2 Tag

Gudauri

1 Tag

1 Tag

Tbilisi – Mestia – Dsalisi – Uplisziche – Die Sioni-Kirche von Ateni – Bordschomi

2 Tag

2 Tag

Bordschomi – Wardsia – Festung Chertwisi – Bordschomi

3 Tag

3 Tag

Bordschomi – Mestia

4 Tag

4 Tag

Mestia – Uschguli – Mestia 

Call Now